Selectează o Pagină

Protecție Socială

1. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie de stat pentru copii
– cerere tip ;
– actele de identitate identitate ale părinţilor, in original si copie;
– certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat, în original şi copie;
– extras de cont;
– dosar cu şină;

2. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie de sustinere
– cerere tip ;
Xerocopii după:
– buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
– hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa fie definitivă și irevocabilă;
– livret de familie;
– certificate de naştere copii;
Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente:
– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
– adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;
– adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.
– adeverință eliberată de administrator în care să menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant;
– cupon de pensie;
– cupon de șomaj;
– cupon indemnizaţie handicap;
– cupon indemnizaţie crestere copil;
– certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice Teleorman (soţ şi soţie);
– certificat de rol fiscal pentru imobile(case și terenuri), autovehicule(soţ, soţie, copii)

3. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de venit minim garantat
– cerere tip ;
– acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naştere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorţ, livret familie), original şi copie;
– acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizaţie persoana cu handicap, adeverinţă de salariu, declaraţie de la notar cu privire la venituri);
– adeverinţă Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă(trimestrial) – persoana aptă de muncă este în căutarea unui loc de muncă şi nu a refuzat nejustificat un loc de muncă/curs de calificare);
– cupon indemnizaţie creştere copil;
– adeverinţă privind starea sănătăţii (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate);
– adeverinţă de elev/student (forma de învăţământ, tipul şi cuantumul bursei);
– adeverinta privind veniturile realizate supuse impozitarii eliberata de Administratia Financiara
– adeverinta privind bunurile inscrise in Registrul Agricol
– copie talon maşină(dacă este cazul)
Dovada privind componenţa familiei se face cu următoarele acte, în copie:
– buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
– documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
– certificatele de naştere ale copiilor;
– livretul de familie;
– certificatul de căsătorie;
– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ ;
– acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:
– adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă,
– adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii

4. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor de încalzire
– cerere tip ;
– actul de identitate (buletin de identitate în termen de valabilitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară) pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, original si fotocopie;
– certificatele de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, original si fotocopie
– hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, atunci când este cazul, original si fotocopie
– adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană)
– cupon pensie, original si fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii
– cupon indemnizație de handicap, original si fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii
– cupon indemnizație de șomaj, original si fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii sau adeverința AJOFM
– cupon indemnizație pentru creșterea copilului, original si fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii sau Decizie AJPIS, original si fotocopie
– adeverință școală/facultate care să se ateste calitatea de elev/student si dacă aceștia beneficiază sau nu de burse.
– cupon alocație de plasament, original si fotocopie
– adeverință eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile în cazul în care membrii familiei sunt constituiți în asociații familiale sau ca persoane fizice autorizate
– adeverință eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru toți membri din familia solicitantului, care au împlinit vârsta de 18 ani, privind venituri impozabile
– adeverință din Registrul agricol
– adeverință de la unitățile bancare în cazul persoanelor care au depozite bancare
– declarație tip privind conturile bancare
– contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate

5. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de stimulent educaţional
– cerere tip ;
– dovada privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă;
1.Documentele prin care se stabileşte componenţa familiei:
– livretul de familie.
– copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, pentru următoarele documente:
a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;
e) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
h) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.
2.Acte de venit:
– adeverinţe cu salariul net şi cu menţiunea dacă sunt primite tichete de masă, precum şi valoarea lor.
– cupoane de pensie,
– cupoane de ajutor de şomaj
– cupon indemnizatie crestere copil
– cupon indemnizatie handicap
– mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a dreptului, etc.

6. Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de crestere a copilului/stimulentului de inserţie
– cerere tip ;
– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului), în original şi copie;
– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)
– copie certificat de încadrare în gradul de handicap a copilului(dacă este cazul)
– dosar cu şină;
Pentru salariaţi:
– adeverinţa tip, eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului);
– copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;
– act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul;
– extras din Revisal;
– adeverinţă studii(dacă este cazul);
– dovada eliberată de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, în cazul persoanelor care au beneficiat de şomaj;
Pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi independente:
– decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
– certificat de atestare fiscală pe firma;
– document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;
– declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public, în cazul elevelor, studentelor, masterandelor;
– pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou;