Selectează o Pagină

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

 1. Informatii generale

Noi, Primaria comunei Plosca, cu sediul în  comuna Plosca, înregistrată la ORC __________ sub nr___________, având CIF 4652783, , reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Instituției cu protecţia datelor sunt  e-mail: [email protected], telefon :   0247 327501

 1. Scopul prelucrarii și categoriile de date prelucrate:

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • in scopul prestarii de servicii în interesul cetățenilor;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Instituției;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Instituției;
 • in urmatoarele scopuri, în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele:
 • Furnizarea de informatii cu privire la organizarea activității
 • Furnizarea de informatii cu privire la circuitul actelor în Instituție               
 • Furnizarea de informatii cu privire la formarea profesională           
 • Furnizarea de informatii de interes general și particular la diferitele solicitări ale cetățenilor                       

În Primaria Comunei Plosca sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax (se vor înscrie numai acele date care sunt prelucrate);
 • Informații privind proprietățile mobiliare și imobiliare deținute,
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și acces pe sistemele informatice ale Instituției;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese.
 • Răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasiala şi etnica, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală.

Institutia   nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • Legislația cu incidență în activitatea instituțiilor publice;
 • În plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtământului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Vă înregistrați pentru un anumit serviciu (eliberare documente stare civilă, titluri de prorpietate, adeverințe, etc);
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu anumite servicii;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri ale ……….numele organizației………..

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.

 1. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti :

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul gospodăriei locale;
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Instituției sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
 1. Durata pastrarii

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Instituție pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Instituției.

 1. Drepturile dumneavoastra

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Institutia. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Instituție a datelor personale, va rugam sa contactati Responsabilul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

 • Prin email – la adresa:[email protected] sau
 • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul str Dunarii nr 166, comuna Plosca
 • Telefonic – la numarul: 0247 327501

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei informari privind protectia datelor dumneavoastra – puteti gasiti pe pagina web a Instituției – sectiunea Protectia Datelor