Selectează o Pagină

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

1.Autoritatea contractantă: Primăria Comunei PLOSCA, str. Dunarii, nr. 166, comuna PLOSCA, judeţul Teleorman, telefon / fax 0247327501, e-mail: [email protected].

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 1. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:
 • Activităţi sportive şi de tineret:

-Sportul de performanţă (Divizie superioară, Divizie medie, Divizie inferioară, sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, dupa caz;

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 400.000 lei.

Valoarea finanţării care se acordă pentru un proiect este de maxim 400.000 lei, conform ghidurilor solicitantului.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa  (10%) trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

5.Localizare

Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din Comuna PLOSCA, judeţul Teleorman.

 1. Eligibilitatea aplicanţilor

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
 2. b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz;
 3. c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
 4. d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior către bugetul local al Comunei PLOSCA.
 5. e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
 6. f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 7. g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
 8. h) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului;
 9. i) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. j) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai sus.

 1. Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele de eligibilitate ale proiectului  pot fi  trimise numai prin postă sau direct la registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Comuna PLOSCA, Jud. Teleorman.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 20, alin (2) si (3) din Legea nr. 350/2005 autoritatea finantatoare, tinand cont de faptul ca bugetul local a fost aprobat relativ tarziu ( in cursul lunii aprilie 2019), a stabilit ca termenul limită de depunere a documentaţiei să fie de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare la sesiunea de finanţare nerambursabilă, respectiv 24 mai 2019, ora 15:00.

Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data menţionată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare.

 

 1. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 24 mai 2019, ora 15:00.

Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 27 mai-31 mai 2019.

 1. Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei PLOSCA, str. Dunarii, nr. 166, comuna PLOSCA, judeţul Teleorman, telefon / fax 0247327501, e-mail: [email protected].

 

 

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 64 din 25.04.2019.
 • In conformitate cu prevederile art. 14 din Legea 350 / 2005, in situatia in care nu se va depune sau se depune un singur proiect pana la data limita, procedura se va relua cu termen limita de depunere data de 04 iunie 2019, ora 15:00

 

 

 

Primar,

Daniel GROSU