Selectează o Pagină

PRIMĂRIA  COMUNEI PLOSCA

JUDEŢUL TELEORMAN

 

 

 

ANUNŢ

 

 

Primăria Comunei Plosca, cu sediul în Comuna Plosca, str.Dunării, nr.166,  în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022, în baza Art.unic din O.U.G. nr.80/2022, organizează în data de 12.01.2023, ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 16.01.2023, ora 14,00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post vacant de execuție – șofer, de natură contractuală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Plosca – Compartimentul Administrativ cu durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi).

Condiţii generale necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs:

 1. a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
  h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs:

Pentru postul de șofer:

 • studii generale sau medii;
 • permis de conducere categoria D;
 • vechime în muncă minimum 3 ani.
 • atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate
 • aviz psihologic (în termen) de la un cabinet autorizat de la Ministerul Transporturilor

BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ

 1. U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Art.6- art.13, art.538 -art.543, art.549-art.554.

 

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Titlul I – Dispozitii generale;

Titlul II: Contractul individual de muncă Cap. I: Încheierea contractului individual de muncă Cap. II: Executarea contractului individual de muncă Cap. III: Modificarea contractului individual de muncă Cap. IV: Suspendarea contractului individual de muncă Cap. V: Încetarea contractului individual de muncă Sect. 1: Încetarea de drept a contractului individual de muncă Sect. 2: Concedierea Sect. 3: Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului Sect. 4: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului Sect. 6: Dreptul la preaviz Sect. 8: Demisia

Titlul III – Timpul de munca si timpul de odihna;

 

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Capitol II, Capitol  III, Capitol IV, Capitol VI.

 

 1. U.G nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare

Tematică

Actul integral

 

 1. G.R nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare

Tematică

Actul integral

 

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului (20 decembrie 2022 – 4 ianuarie 2023 în intervalul orar 8,00 – 16,00), la sediul Primăriei Comunei Plosca, judeţul Teleorman, str.Dunării, nr.166.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune la dosar următoarele documente:

 1. a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
 2.  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
  c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
  d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
  h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
  i) curriculum vitae, model comun european.

 

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei comunei Plosca, str.Dunării, nr.166, județul Teleorman.

Selecţia dosarelor de concurs va avea loc în data de 05.01.2023. Rezultatele selecţiei vor fi afişate în data de 05.01.2023 ora  16,00.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 06.01.2023 în intervalul orar 8,00 – 16,00, rezultatul soluționării eventualelor contestații urmând a fi afișat pe 09.01.2023.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 12.01.2023, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Plosca, str. Dunării, nr.166.

Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul instituţiei, în aceeaşi zi cu desfăşurarea probei scrise, până la ora 16,00. Eventualele contestaţii la proba scrisă se depun la sediul Primăriei comunei Plosca, str. Dunării, nr.166 (secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor) în data de 13.01.2023 în intervalul orar 8,00 – 16,00.

Comisia de contestaţii va soluţiona eventualele contestaţii depuse la proba scrisă în data de 16.01.2022 până cel mai târziu ora 13,00.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Plosca, persoană de contact Sopolan Mihai Valentin, nr.de telefon 0767396088.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

ȘERBAN MARIUS COSMIN